NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH):

Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực hiện theo hướng kết hợp giảng dạy, học tập với ứng dụng những tri thức khoa học vào thực tiễn và nghiên cứu, bao gồm: nghiên cứu những vấn đề cơ bản tổng hợp thuộc các lĩnh vực công nghệ, máy tính, phương pháp dạy-học ngoại ngữ, những vấn đề văn hoá, giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ, kinh tế, du lịch...; nghiên cứu những vấn đề về phương pháp luận khoa học nhằm cải tiến công tác đào tạo, bao gồm: nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, thường xuyên bổ sung vào nội dung giảng dạy những thành tựu và kiến thức mới nhất, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học

II. CÔNG TÁC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN (HTPT):

1. Mục tiêu


Ngay từ khi Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh được thành lập nhà Trường đã hướng tới việc phải đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu các công nghệ đào tạo tiên tiến của các nước phát triển, tạo điều kiện cho Học sinh - Sinh viên có thể tiếp cận các nền giáo dục chất lượng cao với chi phí thấp; Mở rộng các cơ hội thuận lợi cho đội ngũ giảng viên cùng các nhà nghiên cứu của nhà trường học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảng dạy.

Phát triển công tác quan hệ quốc tế là góp phần vào quá trình xây dựng Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh thành một trường đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng những nhu cầu mới và không ngừng thay đổi của xã hội; Một trường có định hướng nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực đạt chất lượng và trình độ tiên tiến, có uy tín trong khu vực và thế giới.

Phát triển hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề, các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín nhằm phục vụ cho sự phát triển của chương trình đào tạo.

Hợp tác với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, các liên doanh trong các lĩnh vực, các ngành nghề, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ cho cán bộ- giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tài trợ học bổng cho Học sinh - sinh viên xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn. Tìm kiếm các nguồn kinh phí để tài trợ cho nghiên cứu khoa học, cử cán bộ- giảng viên có trình cao đi giao lưu khoa học với nước ngoài.

2. Đinh hướng phát triển hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với những yêu cầu của chiến lược phát triển chung của Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn. Quan hệ quốc tế giữ vị trí quan trọng trong việc góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức đào tạo và tổ chức quản lý.

Tuân thủ pháp luật của Nhà nước và đường lối đối ngoại của Đảng theo phương châm “Việt Nam muốn làm bạn và đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.

Đa dạng hóa đa phương hóa các mối quan hệ hợp tác với các trường, tổ chức giáo dục có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Hợp tác trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng độc lẫn nhau nhằm phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phát triển các dự án nghiên cứu liên quốc gia nhằm tăng cường học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Thông qua công tác quan hệ quốc tế, góp phần đưa trườngTrung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh lên ngang tầm các Trường trong khu vực và thế giới, từ đó hội nhập vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục khu vực và quốc tế, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích nghi một cách linh động sáng tạo với môi trường và nhu cầu xã hội mới, đáp ứng những yêu cầu về nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy quyền chủ động, tự chủ, đảm bảo sự thống nhất quản lý và sự liên thông trong công tác quan hệ quốc tế giữa các đơn vị trong trường nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của các chương trình hợp tác quốc tế.