Định hướng phát triển

1. Sứ mạng của Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh đến năm 2025

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của trường theo Quyết định số 5615 QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà trường đã công bố Sứ mạng của trường Trung cấp Đại Việt như sau:

- Đào tạo nguồn lao động giỏi chuyên môn, giàu nghị lực để đóng góp nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao cho xã hội.

- Thực hiện chuyển giao những kiến thức công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và cá nhân thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực vì sự phát triển phồn vinh.

- Hoàn chỉnh cơ cấu đào tạo hợp lý (qui mô, ngành học, văn bằng, loại hình đào tạo…) và đảm bảo học sinh, sinh viên ra trường có năng lực thật sự, và có việc làm phù hợp.

- Trường tiếp tục hội nhập, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm với quá trình hội nhập Quốc tế và khu vực của Việt Nam.

- Cung ứng các dịch vụ đào tạo và các dịch vụ khác thuộc chuyên môn của trường để phục vụ các doanh nghiệp và xã hội.

Khi trường Trung cấp tư thục Kinh tế - Công nghệ đổi tên thành trường Trung cấp Đại Việt Thành Phố Hồ Chí Minh, sứ mạng được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới. Sứ mạng của trường được phát biểu như sau:

“ Xây dựng trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về Chăm sóc sức khỏe, Kinh tế, Công nghệ, có chất lượng cao theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng thích ứng, sáng tạo trong xu thế hội nhập”.

2. Tầm nhìn – 2025:


- Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh định vị thương hiệu là nơi đào tạo chất lượng cao, xác lập hình ảnh đáng tin cậy về chất lượng.

- Phấn đấu đến năm 2015 trở thành trường Cao đẳng đào tạo đa ngành tiến tới đảm bảo chất lượng ngang tầm các trường Cao đẳng uy tín trong nước nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

- Phấn đấu đến năm 2025 từ cơ sở của trường Cao đẳng Đại Việt được nâng cấp thành trường Đại học Đại Việt đào tạo đa ngành, có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến phù hợp với nhu cầu đào tạo.


Bài viết xem thêm