Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM

Danh hiệu:  Chủ tịch HĐKH: NGƯT. PGS. TS HOÀNG TÂM SƠN

Mail: son.hoang@truongdaiviet.edu.vn

Chuyên môn:

- Sư phạm TC  Khu học xá TW

- Đại học Vật lý

- Tiến Sĩ Tâm lý học

- Giảng viên cao cấp

- Phó Giáo Sư Tâm lý học

Danh hiệu:

- Nhà giáo Ưu tú

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT):

Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:

-  Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng thông qua các hoạt động:

- Các hoạt động liên quan đến đào tạo

- Các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học


Bài viết xem thêm