Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM

Họ tên: ThS. LÊ LÂM

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Email: lelam@truongdaiviet.edu.vn

Hotline: 01255007999

Chuyên môn:

- Kỹ sư Điện tử  - Tự động hóa

- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Nghiên cứu Sinh chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT): (Trích tại Điều 17 thông tư  “Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ”)

1.  Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng Quản trị là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong Nhà trường. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đề ra đường lối, chủ trương lớn về phát triển mọi mặt của Nhà trường. Hội đồng Quản trị được bầu ra từ những người có khả năng và tâm huyết trong xây dựng Nhà trường, những Nhà giáo, nhà Khoa học, nhà quản lý tài năng và các đại diện cho “những nhóm có lợi ích liên quan đến trường”. Đứng đầu Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Chức năng của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của Nhà trường. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Nhà trường thực hiện giám sát các hoạt động của Nhà trường quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường theo qui định, gắn Nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

- Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của Nhà trường

- Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường

- Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường

- Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của hiệu trưởng 6 tháng, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự và giới thiệu để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục trong nhiệm kỳ tiếp theo

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.


Bài viết xem thêm