Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM

Họ tên: ThS. Lương Kim Anh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chuyên môn:

- Thạc sĩ Giáo dục học

- Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục nghề nghiệp

 

Họ tên: ThS. Ngô Thị Phương Dung

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn:

- Cử nhân Kinh tế

- Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục nghề nghiệp

 


Bài viết xem thêm