THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐI HỌC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TPHCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /TB-ĐV-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đi học trở lại đối với học sinh sinh viên

 

Căn cứ Thông báo số 633/TB-LĐTBXH ngày 25/02/2020 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với các đơn vị về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/02/2020;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam hiện nay, Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đi học trở lại đối với học sinh sinh viên như sau:

1. Thời gian đi học trở lại

- Học sinh sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/3/2020 (Thứ 4).

2. Trách nhiệm của phòng Đào tạo - Công tác HSSV và các khoa chuyên môn

- Phòng Đào tạo - Công tác HSSV:

+ phối hợp với các khoa để chủ động triển khai kế hoạch tổ chức học lại cho HSSV sau thời gian nghỉ chống dịch bệnh đảm bảo về chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

+ Kết hợp với các khoa chuyên môn theo dõi, kiểm tra, giám sát số lượng học sinh sinh viên đi học trở lại.

- Các khoa chuyên môn:

+ Thông báo kịp thời về lịch học trở lại của Nhà trường cho giảng viên và học sinh sinh viên.

+ Sáng ngày 03/3/2020 (Trước 09h00): Các khoa thống kê và báo cáo số lượng dự kiến học sinh sinh viên đi học trở lại vào ngày 04/3/2020.

+ Trong tuần đầu tiên khi sinh viên đi học trở lại, sau mỗi buổi học các khoa báo cáo số lượng học sinh sinh viên đi học cụ thể cho phòng Đào tạo - Công tác HSSV tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu.

Để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh sinh viên đi học trở lại, các khoa chuyên môn thông báo cho giảng viên và học sinh sinh viên tự chuẩn bị khẩu trang y tế khi đi học lại (có thể sử dụng khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang y tế). Đồng thời thông báo cho những học sinh sinh viên nếu có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt hay nghi ngờ mắc phải 1 trong những triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 thì chủ động đi khám sức khỏe và xin nghỉ phép (Đơn xin phép có thể bổ sung sau).

Đề nghị các khoa chuyên môn, phòng ban khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/hiện);

- Lưu: VT, P. QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Lương Kim Anh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!