TB đăng ký nhận bằng TN chính thức và dự lễ trao bằng TN K5 - đợt 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM

Số: 15/TB -ĐT-CT HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp chính thức và dự lễ trao bằng tốt nghiệp
Khóa 5 (2013 - 2015) - đợt 1

Căn cứ kế hoạch số 35/KH-ĐV-ĐT-CTHSSV về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh khoá 5 (2013 - 2015) - đợt 1, Phòng ĐT - CT HSSV thông báo như sau :

1. Thời gian đăng ký:

- Đợt 1: Từ ngày 12/10/2015 đến 15/10/2015. Áp dụng đối với học sinh khoá 5 thi tốt nghiệp lần 1. 
(Danh sách học sinh đủ điều kiện đăng ký đợt 1)

- Đợt 2: Từ 16/10/2015 đến 20/10/2015. Áp dụng đối với học sinh khoá 5 thi tốt nghiệp lần 2 và lần 1 do chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp ở lần 1.

2. Địa điểm đăng ký:

- Cơ sở 1: Học sinh đăng ký tại các khoa; số 1 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức.

- Cụm cơ sở Đào tạo 2: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Q3.

- Cụm cơ sở Đào tạo 3: Số 381 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp.

3. Thời gian trao bằng dự kiến: 6g30, ngày 07/11/201​5.

Căn cứ vào số lượng đăng ký nhà trường sẽ thông báo địa điểm làm lễ trao bằng tốt nghiệp sau ngày 20/10/2015.

Lưu ý:

Nhà trường chỉ cấp bằng tốt nghiệp chính thức vào ngày 07/11/2015 cho những học sinh đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Đối với những học sinh không tham dự lễ Nhà trường sẽ có thông báo nhận bằng tốt nghiệp sau ngày 9/11/2015.

Nơi nhận:
- CT HĐQT, Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa, cơ sở (để thực hiện);
- Học sinh Khóa 5 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Phòng ĐT-CTHSSV.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – CT HSSV

(đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu