Kết quả thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy đợt 1 - 2017 (ngày 18/07/2017, 19/07/2017)

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy đợt 1 - 2017 (ngày 18/07/2017, 19/07/2017)