TKB môn Pháp luật đại cương, Giáo dục thể chất hệ TC lớp ngày