Lịch thi kết thúc học phần môn Chính trị (hệ CĐ và TC đêm) và môn GDQP (hệ TC nga)