TB về việc đóng các khoản lệ phí của học sinh Khóa 5 dự thi tốt nghiệp đợt 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM
Số: 148/TB- ĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc đóng các khoản lệ phí của học sinh Khóa 5 (2013 - 2015) dự thi tốt nghiệp đợt 2

Căn cứ Thông báo số 68/TB - ĐV ngày 06 tháng 6 năm 2015 về việc thu lệ phí ôn và thi tốt nghiệp của học sinh Khóa 5 (2013 - 2015). Để thuận lợi cho việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 (dự kiến tháng 12 năm 2015) và thực hiện đúng quy định của Nhà trường về việc đóng các khoản lệ phí của học sinh, Ban Giám hiệu thông báo đến học sinh khóa 5 dự thi tốt nghiệp đợt 2 nội dung như sau:

Học sinh khóa 5 dự thi tốt nghiệp đợt 2 phải hoàn thành các khoản lệ phí ôn, thi tốt nghiệp và lệ phí chuẩn đầu ra trước ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Nếu quá thời hạn quy định mà học sinh chưa hoàn thành các khoản lệ phí nói trên thì sẽ không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp đợt 2.

Đề nghị các phòng, khoa, cụm cơ sở triển khai đến giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp để thông báo đến học sinh khóa 5 dự thi tốt nghiệp đợt 2 được biết và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đồng Thị Diện


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!