MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN CẦN LƯU Ý (TT)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN CẦN LƯU Ý (TT)

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

III. Những việc học sinh, sinh viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên và HSSV trong Nhà trường.

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng các chính sách đối với HSSV.

3. Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng ý của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, khoa hoặc Phòng Công tác Sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp.

4. Say rượu, bia khi đến lớp; hút thuốc trong khuôn viên Trường.

5. Gây rối an ninh, trật tự trong khuôn viên Trường hoặc nơi công cộng.

6. Cố ý vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

8. Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, ma tuý, chất gây nghiện và các loại chất cấm khác, các tài liệu, ấn phẩm có nội dung chứa thông tin phản động, đồi truỵ đi ngược với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm khác trong Nhà trường.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đồi trụy, bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

10. Tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể hoặc cá nhân mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

11. Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật, trái quy chế, quy định, nội quy, điều lệ ban hành trong Nhà trường.

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

I. Nội dung và thang điểm đánh giá

Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV là đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HSSV. Điểm đánh giá tính theo thang điểm 100. Cụ thể nội dung đánh giá và khung điểm như sau:

1. Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm.

2. Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường: Tối đa 25 điểm.

3. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Tối đa 25 điểm.

4. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng: Tối đa 20 điểm.

II. Phân loại kết quả rèn luyện

1. Kết quả rèn luyện của HSSV được phân thành 05 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể:

a) Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm;

b) Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm;

c) Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm;

d) Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm;

đ) Loại yếu: Dưới 50 điểm.

2. HSSV bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

3. HSSV không đánh giá kết quả rèn luyện, xếp điểm rèn luyện bằng 0.

III. Thời gian đánh giá và cách tính điểm

1. Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

2. Điểm rèn luyện của HSSV trong kỳ học là tổng số điểm đạt được theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học trong năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện của các năm học.

3. Điểm đánh giá kết quả rèn luyện được làm tròn đến một chữ số thập phân.

4. Học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.

IV. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên

1. Kết quả rèn luyện toán khóa học của HSSV, được lưu trong hồ sơ quản lý tại Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện khi kết thúc khóa học.

2. Kết quả rèn luyện được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của HSSV.

3. Học sinh, sinh viên đạt kết quả đánh giá rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

V. Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn luyện

1. Học sinh, sinh viên có quyền làm đơn khiếu nại gửi về GVCN, Phòng CTSV hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác.

2. Khi nhận đơn khiếu nại thì Phòng CTSV có trách nhiệm rà soát, xem xét tham mưu với Hiệu trưởng để trả lời theo quy định hiện hành.

Kết quả học tập
Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội